редни број назив документа документ
1.1

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

1.2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

2.1

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

2.2

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

3.

Тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга

4. Сертификат
5.1

Захтев за добијање услова водовода и канализације

5.2

Захтев за водоводни и канализациони прикључак

5.3

Обрасци за топловод

6.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

7.

ПРАВИЛНИК  о поступку унутрашњег узбуњувања

8.1

План рада и активности за 2017.г.

8.2

Програм пословања предузећа за 2017.г.

8.3

Обрасци за план 2017.г.

9. Сертификат 2017.г.
10. Дугорочни план 2017-2027.г.
11. Средњерочни план 2017- 2021.г.
12. Статут
13. Оснивачки акт
14. Решење АПР
15. Финансијски извештај 2017.г.
16. План рада и активности за 2019.г.
17. Програм пословања предузећа за 2019.г.
18. Финансијски извештај 2018.г.
19. Извештај о раду 2018.г.
20. План набавки 2019.г.
21. План набавки 2020.г.
22. Извештај о раду 2019.г.
23. Финансијски извештај 2019.г.
24. Програм пословања предузећа за 2020.г.
25. План рада и активности за 2020.г.
26. Извештај о раду 2020.г.
27. Финансијски извештај 2020.г.
28. Програм пословања предузећа за 2021.г.
29. План рада и активности за 2021.г.
30. План набавки 2021.г.
31. План и програм пословања предузећа за 2022.г.
32. План набавки 2022.г.
33. Извештај о пословању за период  01.01.-31.03.2022.г.
34. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-31.03.2022.г.
35. План набавки 2023.г.
36. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија