редни број назив документа документ
1.1

Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

1.2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

2.1

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

2.2

Одлука о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

3.

Тарифни систем за обрачун топлотне енергије и услуга

4. Сертификат
5.1

Захтев за добијање услова водовода и канализације

5.2

Захтев за водоводни и канализациони прикључак

5.3

Обрасци за топловод

6.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

7.

ПРАВИЛНИК  о поступку унутрашњег узбуњувања

8.1

План рада и активности за 2017.г.

8.2

Програм пословања предузећа за 2017.г.

8.3

Обрасци за план 2017.г.

9.

План набавки 2017.г.

10. Финансијски извештај 2016.г.
11.  Извештај о раду 2016.г.
12. Сертификат 2017.г.
13. Дугорочни план 2017-2027.г.
14. Средњерочни план 2017- 2021.г.
15. Статут
16. Оснивачки акт
17. Решење АПР
18. Финансијски извештај 2017.г.
19.  Извештај о раду 2017.г.
20. План набавки 2018.г.
21. План рада и активности за 2018.г.
22. Програм пословања предузећа за 2018.г.
23. План рада и активности за 2019.г.
24. Програм пословања предузећа за 2019.г.
25. Финансијски извештај 2018.г.
26. Извештај о раду 2018.г.
27. План набавки 2019.г.
28. План набавки 2020.г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија