Организациона  структура

ЈПЈЕДИНСТВОКЛАДОВО

 

 

Руководиоци

 

Помоћници директора

Директор

Бранко Мајкановић  в.д.директора

Зоран Петровић   заменик директора

Љубиша Предић технички директор

 

       Васа Јовановић      помоћник директора за правне послове

 

Миле Ђорђевић
помоћник директора за финансије 
Прикуловић Мирјана
шеф правне службе
 

      Снежана Ђурђевић         шеф финансијске службе

 

       Саша Савић           руководиоц производње и дистрибуције топлотне енергије 

 

     Драган Вујовић       руководиоц комерцијалне службе

 

 

 

Јовановић Васа
помоћник директора за правне послове

Миле Ђорђевић
помоћник директора за финансије
 

Љубиша Предић
технички директор

Петровић Зоран
заменик директора

Директор предузећа:

  • представља и заступа предузеће

  • организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа у складу са Законом, актима предузећа и одлукама Надзорног одбора

  • предлаже акта које доноси Надзорни одбор

  • доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

  • одлучује о појединачним правима и одговорностима радника предузећа у складу са Законом, Колективним уговором и Уговором о раду

  • именује и разрешава лице са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу

  • спроводи одлуке Надзорног одбора

  • обавља и друге послове утврдјене Статутом и актима предузећа, као и друге послове који Републичким законом, Статутом нису стављени у делокруг других органа.

Директора предузећа именује оснивач, на предлог Надзорног одбора.

Директор самостално доноси Одлуке из своје надлежности и одговоран је за резултате пословања и законитост рада предузећа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бранко Мајкановић
в.д.директора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификациона структура

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр.

Квлафикациона структура

Број радника

1

НК

15

2

ПК

4

3

КВ

36

4

ССС

23

5

ВКВ

10

6

ВШС

9

7

ВСС

11

8

УКУПНО

108

 

 

 

 

 

Vrh strane


JП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија