Организациона  структура

ЈПЈЕДИНСТВОКЛАДОВО

 

 

Руководиоци

 

Помоћници директора

Директор

Саша Савић    в.д.директора

       Васа Јовановић      помоћник директора

 

Миле Ђорђевић

помоћник директора

 

       Драган Вујовић       помоћник директора

 

      Јосип Јордачевић      помоћник директора

 

Мирјана Прикуловић
шеф правне службе
 

      Снежана Ђурђевић         шеф финансијске службе

 

       Зоран Петровић           руководилац производње и дистрибуције топлотне енергије 

Љубиша Предић   руководилац водовода и канализације

 

Васа Јовановић
помоћник директора

Миле Ђорђевић
помоћник директора

Јосип Јордачевић
помоћник директора

Драган Вујовић
помоћник директора

Директор предузећа:

  • представља и заступа предузеће

  • организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа у складу са Законом, актима предузећа и одлукама Надзорног одбора

  • предлаже акта које доноси Надзорни одбор

  • доноси акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

  • одлучује о појединачним правима и одговорностима радника предузећа у складу са Законом, Колективним уговором и Уговором о раду

  • именује и разрешава лице са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу

  • спроводи одлуке Надзорног одбора

  • обавља и друге послове утврдјене Статутом и актима предузећа, као и друге послове који Републичким законом, Статутом нису стављени у делокруг других органа.

Директора предузећа именује оснивач, на предлог Надзорног одбора.

Директор самостално доноси Одлуке из своје надлежности и одговоран је за резултате пословања и законитост рада предузећа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Саша Савић
в.д.директора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификациона структура

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр.

Квлафикациона структура

Број радника

1

НК

15

2

ПК

4

3

КВ

36

4

ССС

22

5

ВКВ

10

6

ВШС

9

7

ВСС

11

8

УКУПНО

107

 

 

 

 

 

Vrh strane


JП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија