ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

 Јавно  предузеће Јединство је основано одлуком СО Кладово бр. 352-3       од 27.12.1990год. ради обављања дела комуналних делатности од општег интереса и то:

     40300 производња и снабдевање топлом водом

41000 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

45330 постављање цевних инсталација воде и грејања

90000 одстрањивање отпадака и смећа и сличне активности  само отклањање и пречишћавање отпадних вода, одржавање канализације,пражњење и чишћење септичких јама, зимско одржавање локалних путева)

52730 оправка сатова (водомера)

28520 општи машински радови (глодачко-стругарска делатност)

31100 производња електромотора, генератора,трансформатора (винкловање)

45210 одржавање секундарне мреже

 

 

ЈПЈединствопослује у оквиру следећих Закона

1.    Закон о привредним друштвима

2.    Закон о јавним предузећима

3.    Закон о комуналним делатностима

4.    Закон о енергетици

ЈПЈединствосе финансира из својих средстава-комуналних услуга(грејање,вода и канализација) које пружа правним и физичким лицима и  разних других услуга (услуге фекалне и водене и фекалне цистерне,услуге рада ровокопача,услуге обраде стругарске радионице).

 

 

Vrh strane


ЈП ЈЕДИНСТВОКладово, Дунавска 15, 19320 Кладово, Србија

 

Text Box:

 

Text Box: